Els caps es divideixen en les diferents branques, segons l’edats dels infants i joves. Per un òptim funcionament, alguns assumeixen tasques concretes de gestió i representació de l’Agrupament, organitzades en els càrrecs de Cap d’Agrupament, Secretària, Tresorer i Responsable Pedagògica.

Tots els caps conformen la reunió d’Agrupament, el màxim òrgan de decisió de l’Agrupament.


CAPS DE CASTORS I LLÚDRIGUES

CAPS DE LLOPS I DAINES

CAPS DE RÀNGERS I GUIES


CAPS DE PIONERS I CARAVEL·LES

CAPS DE TRUC 

EQUIP D’AGRUPAMENT