• País

El nostre escoltisme es desenvolupa a Catalunya i es proposa crear una consciència crítica sobre la situació actual de la societat, educant en aquelles actituds i aquells valors que poden ajudar a la seva transformació. No ens tanquem dins un país estereotipat i inamovible, estem oberts a valorar i treballar totes les possibilitats que poden enriquir i millorar el nostre país.

L’opció país comporta, doncs, prendre una postura clara davant de fets i esdeveniments, com també la idea d’arrelament que ha de presidir qualsevol intenció educativa. Creiem que els ciutadans compromesos amb la societat catalana que volem han d’anar-se fent a poc a poc, tot començant a comprometre’s amb petites responsabilitats dins els seus equips i anar creixent i aprenent a gestionar les unitats participant en les institucions que els entrenaran per a la vida social adulta i compromesa.

Aquesta és la nostra principal acció educativa en aquest sentit, ja que s’aprèn a comprometre’s amb el país tot coresponsabilitzant-se en el correcte funcionament d’un grup que va esdevenint més complex de mica en mica.

 

  • Persona

La persona s’autoeduca tot fent camí amb els/les companys/es i els/les caps. L’educació de la persona es basa en la responsabilització al si del petit equip integrat en un marc més ampli de realització que és el grup (la unitat). Caminar cap a l’autonomia personal, la responsabilització, la capacitat d’organitzar-se i l’autogestió del grup són objectius essencials cap a on apunta la pedagogia del projecte.

Dins la nostra proposta educativa és essencial l’ajuda del/de la cap o de l’animador/a com a guia del progrés de cada persona, de la mateixa manera com és imprescindible la interrelació entre els/les companys/es de diferents edats dins d’una mateixa etapa evolutiva. L’aprenentatge entre companys/es enriqueix el procés educatiu. Pretenem arribar a ser els guies de la nostra educació personal.

  • Educació per a l’espiritualitat

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya apostem per un espai de trobada, de diàleg i treball entre les diferents opcions i sensibilitats espirituals buscant el punt d’encontre i enriquint-nos amb les diferències. A més a més, essent fidels al nostre origen cristià, apostem per facilitar l’acollida i la trobada de les persones que volen conèixer, viure, celebrar i aprofundir en aquesta proposta.

Eduquem per mitjà de l’animació, respecte i acompanyament dels diferents processos personals i de les diferents expressions i sensibilitats espirituals, sempre que aquestes aprofundeixin la proposta de valors de MEG i els principis del moviment escolta i guia i promoguin el progrés personal i el compromís comunitari.

Informació extreta de www.escoltesiguies.cat